86-574-22707122

සියලු ප්රවර්ග

කර්මාන්ත පුවත්

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>පුවත්>කර්මාන්ත පුවත්

ගෝලීය අන්තර් ක්‍රියාකාරී කියෝස්ක් වෙළඳපල තරඟකාරී විශ්ලේෂණය සහ අවස්ථා ඇගයීම 2019 -2025

කාලය: 2019-07-19

About Interactive Kiosk Industry:
A kiosk is an interactive computerized system which is specifically designed for public use in order to deliver information and enabling transactions. Interactive kiosk have found a noticeable adoption among retailers so that they could provide self-service access to products and services for the customers in public venues such as malls and super markets.

Vertical of Interactive Kiosk Market are:

• සෞඛ්ය සත්කාර
• සිල්ලර
• Government
• Banking and Financial Services
• ප්‍රවාහනය
• විනෝදාස්වාදය
• Hospitality
• අන් අය

Type Segment Analysis of the Interactive Kiosk Market is:

• Bank Kiosks
• Self-Service Kiosks
• Vending Kiosks